Jumaat

Pengurusan Am Sekolah

PENGURUSAN AM SEKOLAH


1. WAWASAN DAN PERANCANGAN

1.1 Pernyataan Wawasan Sekolah

i. Visi sekolah jelas

ii. Misi sekolah dikongsi bersama

iii. Matlamat diketahui umum

iv. Piagam Pelanggan dipamerkan

v. Sasaran Sekolah diketahui bersama

1.2 Rancangan Sekolah

i. Rancangan lima tahun

ii. Rancangan tahunan

iii. Takwim Sekolah

iv. Carta Gantt

v. Pelunjuran Kurikulum

vi. Pelunjuran Kokurikulum

vii. Mesyuarat guru-guru

1.3 Panduan Am Guru

i. Senarai agihan tugas pengurusan

ii. Senarai agihan tugas kurikulum

iii. Senarai agihan tugas kokurikulum

iv. Arahan-arahan dan panduan am guru

v. Peraturan Am Sekolah

2. PENGURUSAN

2.1 Carta Organisasi

i. Struktur terkini dan disediakan

ii. Nama-nama terkini dipamerkan

iii. Jawatan telah dikemaskini

iv. Mengikut hieraki jawatan yang jelas

2.2 Senarai Jawatankuasa

i. Struktur terkini

ii. Mengandungi Nama Terkini

iii. Mengandungi Jawatan terkini

iv. Megikut hieraki jawatan yang jelas

v. Dipamerkan kepada umum

2.3 Sistem fail sekolah

i. Buku Panduan Fail Sekolah

ii. Tajuk Fail

iii. Nombor pentadbiran

iv. Keselamatan fail meyakinkan

v. Surat penerimaan

vi. Fail Tindakan

vii. Rekod pergerakan fail

2.4 Pengurusan Maklumat / Fail

i. Kandungan releven dengan tajuk

ii. Kandungan dikemaskini

iii. Kandungan disusun mengikut tarikh

iv. Fail mudah dikesan

2.5 Penyimpanan Dokumen Asal Sekolah

i. Geran Tapak Sekolah

ii. Pelan Susun Atur Sekolah

iii. Sijil CFO/ Sijil Menduduki Bangunan

iv. Surat Jaminan Pendawaian

3. PENGURUSAN GURU DAN STAF SOKONGAN

3.1 Pengagihan dan spesifikasi tugas

i. Penggunaan secara bijak dan optimum

ii. Mengikut opsyen

iii. Seimbang mengikut tanggungjawab

iv. Mengikut kebolehan dan pengalaman

3.2 Rekod/ Buku / Laporan

i. Buku Rekod Kehadiran Guru

ii. Rekod keluar-masuk

iii. Rekod penghantaran buku persediaan mengajar

iv. Laporan guru bertugas mingguan

v. Buku laporan jawatankuasa pentadbiran sekolah

vi. Buku laporan jaga sekolah

3.3 Kebajikan Guru dan Kakitangan

i. Kelab bilik guru aktif

ii. Kemudahan bilik guru mencukupi

iii. Kursus perkembangan sahsiah guru

iv. Aktiviti kebajikan

v. Hadiah dan penghargaan yang direkodkan

4. PENGURUSAN PELAJAR

4.1 Maklumat Pengurusan Pelajar

i. Jadual kedatangan pelajar dikemaskini

ii. Buku Peraturan Sekolah / Disiplin

iii. Pekeliling-pekeliling Disiplin

iv. Kad 001 dikemaskini dan tersusun

v. Buku pendaftaran pelajar dikemaskini

4.2 Organisasi Pengurusan Pelajar

i. Jawatankuasa Hal Ehwal Pelajar

ii. Fail Urusan HEM (sistematik & kemaskini)

iii. Jawatankuasa Lembaga Disiplin

iv. Rekod Disiplin pelajar dikemaskini

4.3 Kebajikan Pelajar

i. Orientasi pelajar baru

ii. Pengurusan SPBT

iii. Pengurusan bantuan / biasiswa / RMT

iv. Pengurusan kesihatan pelajar

4.4 Lembaga Pengawas Sekolah

i. Carta Organisasi dipamerkan

ii. Bidang / Senarai / Jadual tugas jelas

iii. Kursus kepimpinan pengawas

iv. Prosedur lantikan pengawas sekolah

v. Kebajikan / Penghargaan pengawas

vi. Buku Panduan tugas pengawas

4.5 Bimbingan dan Kaunseling

i. Carta Organisasi

ii. Sistem fail

iii. Program Bimbingan & Kaunseling tahunan

iv. Buku Rekod/ Laporan Perkhidmatan kaunseling

v. Program PRS

vi. Kursus Motivasi pelajar

vii. Program PROSTAR / STD

4.6 Keselamatan Pelajar

i. Paparan ahli jawatankuasa keselamat sekolah

ii. Rekod kebenaran keluar pelajar digunakan

iii. Program latihan kebakaran / Kecemasan

iv. Papan tanda keselamatan jelas

v. Rekod aktiviti keselamatan pelajar

vi. Papan tanda (AMARAN MEROKOK)

5. PENGURUSAN PEJABAT

i. Pelan sekolah

ii. Paparan Daftar/ Enrolmen Guru & Kakitangan

iii. Susunatur dan kekemasan pejabat

iv. Kemudahan IT berfungsi dan mencukupi

v. Paparan pergerakan staf

vi. Buku rekod kehadiran pelanggan sekolah

vii. Perkhidmatan kaunter mesra

viii. Paparan gambar pemimpin tepat dan betul

6. PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT BERKOMPUTER

i. Borang Keperluan Guru KG / KP

ii. Borang Maklumat Guru M2 . M9

iii. Sistem Maklumat Staf (SMS / EMIS)

iv. Sistem Maklumat disiplin Pelajar

v. PATSKOM

7. PENGURUSAN KANTIN

i. AJK Kantin sekolah berfungsi

ii. Rekod mesyuarat AJK Kantin

iii. Rekod Pemantaun Kantin berfungsi

iv. Rekod Kesihatan Pekerja Kantin

v. Lesen Perniagaan

vi. Fail Tender Kantin

8. PENGURUSAN HARTA

i. AJK Inventori berfungsi dengan baik

ii. Rekod Inventori

iii. Sistem Inventori dilaksanakan

iv. Rekod Pelupusan

v. Rekod penerimaan & penyelenggaraan

9. PENGURUSAN PRASARANA

i. Jawatankuasa dibentuk

ii. Perancangan dilakukan

iii. Fail kemas dan diurus dengan baik

iv. Prosedur pengurusan dan penyelenggaraan

v. Buku log digunakan

10. PENGURUSAN KESELAMATAN

i. Jawatankuasa keselamatan wujud dan berfungsi

ii. Perancangan kelengkapan keselamatan

iii. Rekod/ Aktiviti / Peristiwa Keselamatan

iv. Pelan kebakaran dipamerkan

v. Panduan Keselamatan Jalan raya disediakan

11. PENGURUSAN KOMUNITI

i. PIBG berfungsi dengan baik dan kemaskini

ii. Hubungan dengan masyarakat (rekod surat)

iii. Hubungan dengan agensi-agensi kerajaan

iv. Hubungan dengan agensi swasta

v. Hubungan dengan badan-badan NGO

vi. Majlis perhubugnan kakitangan sokongan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan